{Zyra e punës. Numërimi i urdhrave. }

{Zyra e punës. Numërimi i urdhrave. }

  1. Le të fillojmë me faktin se urdhrat për aktivitetet bazë kryhen veçmas nga urdhrat për menaxhimin e të dhënave të personelit, pasi ato pasqyrojnë fusha të ndryshme të aktiviteteve të organizatës, si dhe ato kanë periudha të ndryshme të magazinimit. Nga ana tjetër, urdhrat për menaxhimin e të dhënave të personelit gjithashtu kanë periudha të ndryshme të magazinimit, prandaj numërimi i tyre është gjithashtu i nevojshëm veç e veç. Prandaj, shkrimet do të jenë të ndryshme. Kështu, urdhrat për pranim, pushim, transferim, zhvendosje, kombinim, pushim pa pagesë, leje për përkujdesje etj. (Shih f. 19 për një listë të dokumenteve arkivore tipike administrative të formuara në procesin e organeve qeveritare, me periudhën e magazinimit: http://www.consultant.ru/online/base/?re… ) имеют срок хранения 75 лет. А приказы на ежегодный основной отпуск, ученый отпуск и др. (см. все тот же п. 19) имеют срок хранения 5 лет. В организациях, где большой документооборот, приказы на прием, на перевод, на увольнение, на отпуск и т. д. ведут отдельно и у каждой группы своя нумерация, свое обозначение. Как, какими буквами обозначать приказы — Ваше дело. Нигде законодательно это не прописано. Вы сами разрабатываете локальный нормативный акт — Положение о кадровом делопроизводстве в вашей организации, где все и прописываете.
    У меня, например, документооборот не большой. Я приказы по кадровому делопроизводству со сроком хранения 75 лет, обозначаю литерами "л/с": 1л/с, 2л/с и т. д. Приказы со сроком хранения 5 лет — литерой "к": 1к, 2к и т. д. Журналы регистрации этих приказов разные. Приказы по основной деятельности литерами не обозначаю, только цифрами: 1,2 и т. д.
Duke u ngarkuar ...

Shto një koment

Adresa juaj e emailit nuk do të publikohet. Обязательные поля помечены *