Termi shpenzimet operative

Termi shpenzimet operative

  1. Shpenzimet operative janë kostot e lidhura me përdorimin e objektit të dhënë me qira. Një listë e qartë e shpenzimeve të tilla nuk përcaktohet me ligj. Përbërja e tyre përcaktohet në lidhje me secilin objekt të qirasë.
    Shpenzimet e ndërtesave të punës (hapësirat) janë shuma e kostove që lidhen me mbajtjen e gjendjes së duhur teknike të objektit, duke siguruar përdorimin normal të saj në përputhje me objektivat e qirasë të specifikuara në kontratë.
    Применительно к указанным объектам имеется в виду прежде всего оплата стоимости услуг по электроснабжению, обеспечению теплом, водоснабжению, канализации, оказываемых специализированными организациями (далее — коммунальные платежи) .
    Kostot operative për mirëmbajtjen e ndërtesave (objekteve), në varësi të kushteve të secilës marrëveshje të veçantë të qirasë, mund të barten nga qiramarrësi dhe qiradhënësi.
Duke u ngarkuar ...

Shto një koment

Adresa juaj e emailit nuk do të publikohet. Обязательные поля помечены *