bibliotekarët e detyrave të tyre

bibliotekarët e detyrave të tyre Bibliotekari kryen këto detyra: 3.1 organizon punën e bibliotekës së shkollës, formimin, përpunimin dhe ruajtjen sistematike të fondit të bibliotekës; 3.2 përpilon katalogë, kabinete arkivimi, indekse, lista tematike dhe përmbledhje të literaturës; ...

Çka është MERCHANDISER?

Whatfarë është një tregtar? Merchandiser është një specialist në promovimin e produkteve në pakicë. Detyra e tij kryesore është të ruajë një imazh pozitiv të biznesit të kompanisë së tij. Përgjigja është këtu: https://youtu.be/TcwvbllpHgk Epo, për gjithçka që shkruhet më lart ...

ajo që është FIFO

ajo që është FIFO FIFO është radhitja. Çfarë erdhi së pari, atëherë i pari do të largohet. A është nga departamenti i kontabilitetit? Përshëndetje! në logjistikën e magazinës ka një koncept të FIFO - thelbi kryesor është produkti që erdhi në ...

Kush e di se çfarë është Oupps?

Кто знает, что такое оупдс?? К ответу Cheery добавить нечего, разве что погоны с "одной полосочкой и двумя звездочками по краям" — это погоны лейтенанта Не хороший это человек-пристав. Стоит…