Neni 186 UK RF

Neni 186 i Kodit Penal të Federatës Ruse Në përputhje me Art. 99 i Kodit të Procedurës Penale të Federatës Ruse Kur vendoset për nevojën e zgjedhjes së një mase parandaluese ndaj një të dyshuari ose të akuzuari për kryerjen e një krimi dhe përcaktimin e tij ...

si është formuar ekipi hetues?

Si formohet një grup hetimor-operativ? Në varësi të natyrës së çështjes që do të hetohet. Përcaktohet sasia dhe përbërja e cilësisë. Prandaj, hetuesit me përvojë të caktuar, ekspertë të ndryshëm, numri i punonjësve operativë, mjetet e teknologjisë materiale ...

Çfarë është një peticion?

Çfarë është një peticion? Kërkesa për të marrë në pyetje dëshmitarët do të keni të drejtë kur të bëheni hetues Ju mund - shikoni nenin 56 të Kodit Penal të Federatës Ruse. Një dëshmitar ka të drejtë të: 5) paraqesë kërkesa dhe të paraqesë ankesa në lidhje me veprimet ...