Neni 186 UK RF

Neni 186 UK RF Në përputhje me nenin. 99 Kodi i Procedurës Penale i Federatës Ruse Kur vendoset për nevojën e zgjedhjes së masës parandaluese kundër një të dyshuari ose të akuzuari për kryerjen e një krimi ...

si është formuar ekipi hetues?

si është formuar ekipi hetues? Varësisht nga natyra e çështjes që do të hetohet. Përcaktuar nga përbërja me cilësi të numrit. Prandaj, mund të përfshihen hetuesit me përvojë të caktuar, ekspertë të ndryshëm, numri i punonjësve të operetivny, mjetet mater-tekh ...

Çfarë është një peticion?

Farë është një kërkesë? Ju lutemi të pyesni dëshmitarët. Ju do të keni të drejtë të bëheni hetues. Mund të shihni - neni 56 i Kodit Penal të Federatës Ruse. Një dëshmitar ka të drejtë: 5) të paraqesë kërkesa dhe të paraqesë ankesa për veprime ...