A paguhen taksat premium?

A paguhen taksat premium? Tatimi mbi të ardhurat nuk është vetëm subjekt i ndihmës financiare, pjesa tjetër e pagës, çdo ndihmë, shpërblim dhe sëmundje - e tatueshme Sigurisht, vendoset tatimi mbi të ardhurat. sepse është një e ardhur e zakonshme ...