Cilat janë rregullat për të shkruar një peticion? Ka një peticion me një koleksion të nënshkrimeve. Jepni një template ose gati për çdo temë dhe atje unë vetë

Cilat janë rregullat për të shkruar një peticion? Dua të them, një peticion me mbledhjen e nënshkrimeve. Më jepni një model ose një model të gatshëm për çdo temë, dhe pastaj unë vetë. Sipas ligjit për procedurën e shqyrtimit të ankesave të qytetarëve, një formë e tillë ...

Hetimi administrativ?

Hetimi administrativ ??? Neni 28.7. Kodi i Veprave Administrative të Federatës Ruse Hetimi administrativ 1. Në rastet kur, pas zbulimit të një vepre administrative, kryhet një ekzaminim ose veprime të tjera procedurale që kërkojnë kohë të konsiderueshme, kryhet një hetim administrativ. 2. ...