Gjermane. Kur ato përdoren dhe cila është dallimi në mes nicht, kein, nichts?

Gjermane. Kur ato përdoren dhe cila është dallimi në mes nicht, kein, nichts?

 1. nicht — не
  kein — никакой
  nichts — ничего
 2. Këto janë mënyra për të shprehur mohimin. Ju nuk mund të imagjinoni se sa të komplikuara janë nuancat, ka edhe dokumente shkencore mbi këtë temë.
 3. nicht — не
  Ich verstehe das nicht — я этого не понимаю.

  kein — отрицательная форма неопределенного артикля. Примерно можно перевести как "ни один", "никакой"
  Ich verstehe keine Witze — не понимаю (никаких) шуток

  nichts — ничего.
  Ich verstehe gar nichts — я вообще ничего не понимаю.

  Jepni kontekst nëse ekziston një shembull specifik.

 4. 1 Për mohim, ka edhe: përemrat negative niemand (none), nichts (asgjë) dhe të tjerët.

  2 Për mohim, pjesa më e madhe e grimcave përdoret në fjalinë gjermane. Ajo mund të shërbejë për të mohuar çdo anëtar të një fjali.
  При отрицании сказуемого отрицание "nicht" ставится в конце предложения. Если сказуемое состоит из двух частей, то "nicht" стоит перед неизменяемой частью сказуемого:
  Er #252; bersetzt diesen Satz nicht. (Ai nuk e përkthen këtë fjali.)
  Wir werden diesen Text nicht lesen (Ne nuk do ta lexojmë këtë tekst.)
  При отрицании любого другого члена предложения "nicht" стоит перед отрицаемым словом:
  Er #252; bersetzt nicht diesen Satz (Ai përkthehet jo këtë fjali.)
  Nuk është #252; bersetzt diesen Satz. (Ai nuk e përkthen këtë fjali.)

  2.Отрицательное местоимение "kein"
  Kein pronoun (jo) mohon vetëm emrat, të cilat përdoren në dënimin afirmativ me artikull të pacaktuar ose pa artikull.
  Kein supozohet si një artikull i pacaktuar në njëjës dhe në artikullin e përcaktuar në shumës. (në njëjës, ai ndryshon në raste si artikull i pacaktuar ein. Në shumës, përemri bazohet në artikullin e përcaktuar.)

  Ich sehe einen Park.- Ich sehe keinen Park.(Я вижу парк. — Я не вижу (никакого) парка. )
  Er hat Freunde. — Er hat keine Freunde.(У него есть друзья. — У него нет (никаких) друзей. )
  Ich habe Zeit. — Ich habe keine Zeit.(У меня есть время. — У меня нет времени. )

 5. nicht — не
  Ich verstehe das nicht — я этого не понимаю.

  kein — отрицательная форма неопределенного артикля. Примерно можно перевести как "ни один", "никакой"
  Ich verstehe keine Witze — не понимаю (никаких) шуток

  nichts — ничего.
  Ich verstehe gar nichts — я вообще ничего не понимаю.

  Jepni kontekst nëse ekziston një shembull specifik.

 6. Частица nicht. — универсальное отрицание, она может служить для отрицания любого члена предложения.
  При отрицании сказуемого "nicht" стоит в самом конце предложения или перед неизменяемой частью сказуемого:
  При отрицании любого другого члена предложения "nicht" стоит перед отрицаемым словом.
  Отрицательное местоимение "kein" отрицает только имена существительные,
  Nichts — ничего. Если Вы используете подобные отрицания (niemand, niemals, niergndwo), то имейте в виду, что в немецком языке используется только одно отрицание. Предложения вроде — Я никому никогда ничего не говорил — невозможно. Ich habe nichts gesagt. Я ничего не сказал.
 7. edhe vetë gjermanët nuk mund ta shpjegojnë atë.
Duke u ngarkuar ...

Shto një koment

Adresa juaj e emailit nuk do të publikohet. Обязательные поля помечены *