Si mund ta shfaq JavaScript në një faqe?

Si mund ta shfaq vlerën e një variable të JavaScript në një faqe? document.write (width) document.querySelector (#output) .textContent = width; Shtimi i aftësive të mëparshme. Alarmi i metodës () përdoret për të shfaqur kutinë e dialogut më të thjeshtë. Duke përdorur metodën confirm (), gjithashtu mund të shfaqni ...