Çfarë është kodimi dhe dekodimi? Shembuj. Mënyrat për të koduar dhe dekoduar informacionin numerik, tekstual dhe grafik

Funksionimi i kompjuterëve elektronikë për përpunimin e të dhënave është bërë një fazë e rëndësishme në procesin e përmirësimit të sistemeve të kontrollit dhe planifikimit. Por kjo metodë e mbledhjes dhe përpunimit të informacionit është disi e ndryshme nga e zakonshmja, prandaj kërkon transformim ...